งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทราบแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษา แนวทางการพัฒนาตนเอง ทราบแนวปฏิบัติและการบริการต่างๆ ด้านวิชาการของคณะฯ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ช้ัน 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า