สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย  ในการประชุมวิชาการ IND TECH 2019 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ จ.อุบลราชธานี