เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยทักษะ แนวคิด ความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบงานอุตสาหกรรมและนำมาปรับปรุงในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ณ ห้อง 1035 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สำนักกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี และ บริษัท Helmut Fischer (Thailand) Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร