มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี ซึ่งกำหนดรายละเอียด ดังนี้

๑. การรับสมัคร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์เอกสารออกจากระบบ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ใบสมัครและใบชำระเงินผ่านธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ใบสมัครให้ติดรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน โดยใส่ไว้ใน แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก ๒. ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยชำระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

๒. วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานตามรายการแฟ้มสะสมงาน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ นำมายื่นด้วยตนเอง และ/หรือสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง) เท่านั้น

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Leave a Comment