รหัสและชื่อหลักสูตร

       รหัสหลักสูตร : 25511591103985

       ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

       ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

       ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

       ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

       ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology)

ปรัชญา

       มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา

วัตถุประสงค์

    1) เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    2) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

    3) เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • พนักงานการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิต
  • พนักงานการควบคุมพัสดุและคลังสินค้า
  • พนักงานด้านการบริหารการจัดการทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
  • พนักงานความปลอดภัยในการทำงาน
  • พนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • พนักงานบริหารจัดการควบคุมคุณภาพ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30      หน่วยกิต

        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12      หน่วยกิต

        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต

        1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต

   2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   97  หน่วยกิต

        2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  30  หน่วยกิต

             2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12  หน่วยกิต

             2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  18 หน่วยกิต

        2.2 วิชาเฉพาะด้าน 60  หน่วยกิต

             2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  57  หน่วยกิต

ประกอบด้วย

     – กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

     – กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี  42 หน่วยกิต

     – กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม  6 หน่วยกิต

             2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  3  หน่วยกิต

        2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการเรียนรู้ร่วม  7 หน่วยกิต

การทำงาน

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)