ที่ปรึกษากลุ่มเรียน 6100326901

อาจารย์ สุทธิดา การะเวก

อีเมล : sutthida@techno.rru.ac.th

ที่ปรึกษากลุ่มเรียน 6000326901

อาจารย์ ยุทธณรงค์  จงจันทร์

อีเมล : yuthanarong@techno.rru.ac.th

ที่ปรึกษากลุ่มเรียน 6200326901

อาจารย์ ธนธัช  มั่นมงคล

อีเมล : tanatat@techno.rru.ac.th