เครื่องมือที่ใช้เรียนในรายวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์มี 3 เครื่องมือ ดังนี้

  1. เครื่องทดสอบแรงแบบไม่ถูกจำกัดด้านข้าง
  2. เครื่องทดสอบแรงเฉือนตรง
  3. เครื่องทดสอบแรงอัดแบบ 3 แกน

เครื่องทดสอบกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต (ไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอน)