อาคาร 10 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24100