รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in lndhnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตร (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)  :  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (lndustrial Technology)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  : B.Sc. (lndustrial Technology)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

ปรัญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์งานด้านเทคโลโนยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีก่อสร้าง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธภาพ มุ่งเน้นในการเป็นวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน ได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัณหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกันสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบสนองงานอุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณลักษณะ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาชีพอิสระทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถนำมาบรูณาการ วิเคราะห์ เลือก พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 • พนักงานในหน่วยงานเอกชน
 • เจ้าหน้าที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง

ผู้คุมงานก่อสร้าง

 • พนักงานในหน่วยงายเอกชน
 • เจ้าหน้าที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว