รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in lndhnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตร (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)  :  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (lndustrial Technology)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  : B.Sc. (lndustrial Technology)

ปรัญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์งานด้านเทคโล

โนยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีก่อสร้าง  สามารถทำ

งานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธภาพ มุ่งเน้นในการเป็นวิชาชีพเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน ได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐาน

วิชาชีพ สามารถจัดการกับปัณหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบ

อย่างที่ดี ร่วมกันสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอบสนองงานอุตสาหกรรมและ

อาชีพอิสระ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

คุณลักษณะ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาชีพอิสระทางด้าน

อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถนำมา

บรูณาการ วิเคราะห์ เลือก พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 • พนักงานในหน่วยงานเอกชน
 • เจ้าหน้าที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง

ผู้คุมงานก่อสร้าง

 • พนักงานในหน่วยงายเอกชน
 • เจ้าหน้าที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  70 หน่วยกิต

(1) วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต

วิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

(2) วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

วิชาเอกบังคับ 51 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต

วิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

(3) วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง

วิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

วิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดไฟล์โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2554