รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology)

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์

สังคมควบคู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพ

อิสระทางด้าน อุตสาหกรรมได้อยํางมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถ

นำมา บูรณาการ วิเคราะห์ เลือก พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนิน

งาน

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิต

อยู่ ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  • เจ้าหน้าที่สายงานอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
  • ประกอบอาชีพอิสระ ในความเชี่ยวชาญของตนเอง

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

– กลุ่มภาษาไทย  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต

– กลุ่มภาษาอังกฤษ เลือกเรียน  6 หน่วยกิต

– กลุ่มภาษาต่างประเทศ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

– กลุ่มมนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 3 หรือ 6 หน่วยกิต

– กลุ่มสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 3 หรือ 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

– กลุ่มคณิตศาสตร์ บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

– กลุ่มวิทยาศาสตร์  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต

– กลุ่มเทคโนโลยี  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 54 หน่วยกิต

– วิชาแกนบังคับ 18 หน่วยกิต

– วิชาเลือก 36 หน่วยกิต

*โดยให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

รายวิชาด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รายวิชาด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง

รายวิชาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาบูรณาการ 7 หน่วยกิต

การเรียนรู้ร่วมการทำงาน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)