รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ควบคู่คุณธรรมก้าวน าเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระทางด้าน อุตสาหกรรมได้อยํางมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถนำมา บูรณาการ วิเคราะห์ เลือก พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยูํ ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  • เจ้าหน้าที่สายงานอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
  • ประกอบอาชีพอิสระ ในความเชี่ยวชาญของตนเอง