การคงอยู่ของอาจารย์ :

ปีการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การคงอยู่

อัตราการคงอยู่

2557

1. อ.ปริวรรต  นาสวาสดิ์

2. อ.กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ

3. อ.ธนธัช  มั่นมงคล

4. อ.จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์

5. อ.เมธี  พรมศิลา

ร้อยละ 100

2558

1. อ.ปริวรรต  นาสวาสดิ์

2. อ.กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ

3. อ.ธนธัช  มั่นมงคล

4. อ.จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์

5. อ.เมธี  พรมศิลา

ลาศึกษาต่อ

(11 มกราคม 2559)

ร้อยละ 80

2559

1. อ.กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ

2. อ.ธนธัช  มั่นมงคล

3. อ.จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์

4. อ.เมธี  พรมศิลา

5. อ.ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล

ปรับปรุงหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ร้อยละ 100