อาจารย์ ธนธัช  มั่นมงคล ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชา อีเมล์ : tanatat@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหา ลาดกระบัง, 2550  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี (56-60) การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสาร/การประชุมวิชาการ (การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยครั้งที่ 9 วันที่ 4 เมษายน  2561 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์)


อาจารย์ ยุทธณรงค์  จงจันทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ อีเมล์ : yuthanarong@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

งานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี (56-60) การลดความสูญเปล่าในกระบวนการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

REDUCING WASTE IN THE PROCESS STATISTICAL QUALITY CONTROL

วารสาร/การประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น7-8 กรกฎาคม 2559 ขอนแก่น


อาจารย์ กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ ตำแหน่ง อาจารย์ อีเมล์ : kingkarn@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา วศ.ม. (สนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,2547

งานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี (56-60) การลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล็อคประตูรถยนต์

วารสาร/การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2560, 12-14 กรกฎาคม 2560


อาจารย์ เมธี  พรมศิลา ตำแหน่ง อาจารย์ อีเมล์ : methee@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2537

งานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี (56-60) การปรับปรุงกระบวนการการประกอบชุดจับยืดที่นั่งของรถยนต์โดยใช้หลักการสมดุลสายการผลิต

วารสาร/การประชุมวิชาการ วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2560


อาจารย์ จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์ ตำแหน่ง เลขาประธาน อีเมล์ : jatuphon@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา วศ.ม. (สนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,2547

งานตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี (56-60) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

วารสาร/การประชุมวิชาการ วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2556)


อาจารย์รอง

อาจารย์ สุทธิดา การะเวก ตำแหน่ง อาจารย์ อีเมล์ : sutthida@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพระนคร, 2535


อาจารย์ ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล ตำแหน่ง อาจารย์ อีเมล์ : nattapong@techno.rru.ac.th

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2536


อาจารย์ ปริวรรต นาสวาสดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อีเมล์ : –

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี