อาจารย์ ธนธัช  มั่นมงคล

ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชา

อีเมล : tanatat@techno.rru.ac.th

อาจารย์ เมธี  พรมศิลา

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล : methee@techno.rru.ac.th

อาจารย์ กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล : kingkarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์ ยุทธณรงค์  จงจันทร์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล : yuthanarong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล : nattapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ สุทธิดา การะเวก

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล : sutthida@techno.rru.ac.th

 

อาจารย์ จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์

ตำแหน่ง เลขานุการสาขาวิชา

อีเมล : jatuphon@techno.rru.ac.th

อาจารย์ ปริวรรต นาสวาสดิ์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล : pariwat@techno.rru.ac.th