อาจารย์เมธี  พรมศิลา

ประธานสาขาวิชา

E-mail : methee@techno.rru.ac.th

อาจารย์ธนธัช  มั่นมงคล

E-mail : tanatat@techno.rru.ac.th

อาจารย์จตุพล  พิสิฏฐ์ศักดิ์

E-mail : jatuphon@techno.rru.ac.th

 

อาจารย์ณัฐพงศ์  สุวรรณกุล

E-mail : nattapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ยุทธณรงค์  จงจันทร์

E-mail : yuthanarong@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุทธิดา  การะเวก

E-mail : sutthida@techno.rru.ac.th

 

อาจารย์กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ

เรขานุการ

E-mail kingkarn@techno.rru.ac.th