1) อ.ปริวรรต นาสวาสดิ์ 2) อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
3) อ.จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ 4) อ.ธนธัช มั่นมงคล
5) อ.เมธี พรมศิลา 6) อ.สุทธิดา การะเวก
7) อ.ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล 8)อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์
9) ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร 10) อ.บรรพจน์ มีสา
11) ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล 12) ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน
13) อ.นันทิพร เรืองสวัสดิ์ 14) อ.ชาญณรงค์ คำเพชร
15) อ.สุทธิษา สมนา 16) ผศ.จิระศักดิ์ จิตตบุตร์
16) ผศ.จิระศักดิ์ จิตตบุตร์ 17) อ.ภาสกรณ์ ยอดสอน
18) อ.นุชจรินทร์ ครูเกษตร 19) อ.ประมวล น้อยทรง
20) อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศร 21) อ.สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัย
23) อ.สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์ 24) อ.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ