การคงอยู่ของนักศึกษา :

ปีการศึกษาที่รับเข้า

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)

ในแต่ละปีการศึกษา

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2559

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

2555

2556

2557

2558

2559

2558

2559

2555 (วท.บ.)

42

36

35

20

4

15

16

2556 (วท.บ.)

43

37

35

35

2557 (วท.บ.)

38

32 31

2558 (วท.บ.)

30 26

2559 (ทล.บ.)

20

อัตราการคงอยู่ :

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา   2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ    85.71

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา   2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ    86.04

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา  2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ  84.21

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา  2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ  86.66

นักศึกษารุ่นปีการศึกษา  2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ  95.00